Общи условия

 • Home
 • Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ДЕФИНИЦИИ
По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

Електронен магазин –онлайн платформа за пазаруване на стоки, чрез използване на интернет страница www.beautygardenbg.com;

Доставчик/ Продавач – търговско дружество, упражняващо търговска дейност, което продава стоки чрез електронен магазин на интернет страница www.beautygardenbg.com;

Ползвател/Потребител – физическо или юридическо лице, което сключва договор за покупко-продажба с Продавача за закупуване на определена от него стока от електронен магазин и при спазване на настоящите общи условия;

Стока/потребителска стока – всеки продукт, който е въведен и наличен за закупуване чрез електронния магазин;

Договора за покупко-продажба – Договор, сключен от разстояние, между Продавача и Потребителя за покупка на определена от последния стока, при обявена в електронния магазин цена, при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;

Приложимо законодателство – всички закони и подзаконови нормативни актове, приложими към използването на електронния магазин, покупката и доставката на стоки, както и уреждащи отношенията между Доставчика и Ползвателя (конкретно приложими в случая са Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.)

Надзорни органи – всички държавни органи, упражняващи каквато и да е форма на контролна или разрешителна дейност върху търговия от разстояние, посредством различни интернет платформи, в това число, но не само – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.

Доставка – реално предаване владеенето върху поръчаната и заплатена стока;

Куриер – дружество, което е регистрирано и упражнява дейност по Закона за пощенските услуги и реално доставя закупената стока на посочен от Ползвателя адрес;

Плащане – прехвърляне на парични средства с цел закупуване на стока от електронен магазин при спазване на условията за плащане и приложимото законодателство. 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между beautygardenbg.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ ПРОДАВАЧ, и крайните клиенти, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/ ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.beautygardenbg.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1.     Наименование на Доставчика: “Бюти Гардън БГ” ЕООД
 2.     Седалище и адрес на управление (адрес за упражняване на дейността): гр.София, ул. Васил Пешев 14А
 3.     Данни за кореспонденция: гр.София, e-mail: beauty_garden@abv.bg, тел: +359 877 737 191
 4.     Вписване в търговския регистър: ЕИК: 206161917
 5.     Надзорни органи:

5.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. “бул. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 9153518Email:  kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

5.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

5.3. Национална агенция за приходите

ТД на НАП София,

Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21,

тел.: 02/ 9859 3821

Уеб сайт: www.nap.bg

5.4. Комисия за защита на конкуренцията,

Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18

Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч

Телефони: Деловодство: 02/9356 113

Факс: 02 980 73 15

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

6. Oрган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник 
Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, Интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.beautygardenbg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

– Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти;

– Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

– Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

– Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Чрез избор, поръчка и заплащане ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.beautygardenbg.com

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на интернет страницата на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената и свързаните с поръчката разходи, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4)  Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя. Доставчикът не носи отговорност за предоставянето на неверни данни.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да създаде профил и да въведе негова електронна поща/адрес и парола за отдалечен достъп. По желание на потребителят регистрацията може да се извърши и посредством негов Facebook или Google профил. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

(2) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Потвърди” и “Потвърждавам поръчката си”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в поръчката си, в случай на промяна.Не се допуска въвеждане на оскърбителна или противоречаща на морала информация, включително за потребителско име и парола, като Ползвателят изрично приема, че при нарушаване на това правило, както и при предоставяне на неточна, непълна или фиктивна информация, Доставчикът има право да откаже поръчка, както и да ограничи достъпа на Потребителя до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(4)  Изображенията, наименованията на стоките и текстовете от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са обект на авторски, патентни и други права на интелектуална собственост, поради което е забранено да се използват или променят по какъвто и да е начин, както и да бъдат копирани или разпространявани за каквато и да било обществена или търговска цел, вкл. употреба или публикуване в други електронни или печатни издания и/или Интернет страници, освен ако това не е изрично разрешено от Доставчика.

(8) Не се разрешава копиране и използване на каквато и да е част от дизайна или софтуера използван от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които също са обект на авторски права.

Чл. 8. (1) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(2) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 9. (1) Ползвател няма право да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за да:

(а) въвежда или изпраща съдържание, което е заплашващо, дисредитиращо, клеветящо, обидно, противоречащо на морала, добрите нрави или закона.
(б) създава препратки, поддомейни, рекламни материали и др. подобни, обвързващи ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН с какъвто и да е друг сайт в Интернет освен ако това не е изрично посочено от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН като разрешено.
(в) изпраща или разпространява нежелани или непоискани съобщения, компютърни вируси и др. подобни
(г) влияе на работата и функционирането на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или на други сайтове, компютърен или телекомуникационен софтуер или хардуер,
(д) нарушава или затруднява достъпа на други Ползватели до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или други сайтове;
(е) събира и/или използва неправомерно лични данни на други Ползватели;
(ж) извършва каквито и да е други действия, които противоречат на основната цел на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, а именно да функционира като електронен магазин.
(2) Доставчикът има право да ограничи достъпа до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на всеки Ползвател, който наруши която и да е забраните по ал.1 по-горе, да изтрие профила на Ползвателя и да информира компетентните органи за извършеното от него нарушение/я.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 10. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3)  Договорът между Доставчика и Ползвателя се сключва по електронен път при финализиране на поръчката от Ползвателя и при действието на настоящите общи условия, достъпни на адрес www.beautygardenbg.com. Спецификите и основните елементи (предмет и цена) на всеки договор за покупко-продажба се регламентират в потвърдената от Ползвателя поръчка.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт (профил) в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(5)  Доставчикът съхранява в електронен вид данните за сключения договор. За сключването на договора за покупко-продажба на стока/и, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(6) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, в случай че Ползвателят няма вече съществуваща регистрация в Електронния магазин;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки чрез идентифициране с електронна поща, имена и телефонен номер.

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки в Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са посочени в профила на всяка стока на beautygardenbg.com. Предоставената информация не претендира за изчерпателност. Част от информацията може да бъде предоставена на чужд език ако няма възможност за точен превод на български език, с оглед използваната терминология или съществува опасност при превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката.

Цената на стоката е посочена от Доставчика в профила на всяка стока в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Посочената цена включва всички данъци и такси, но не включва разходите за доставка, които са посочени отделно преди извършване на покупката в раздел „Количка” и след избор от потребителя на „метод на плащане” и „метод на доставка”.  Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Ползвателите. Ползвателят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки при публикуването, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи каквото и да е обещетение на Ползвателя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от него, ако има такива.
В случай че стоката е с намалена цена, съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката – избор на куриер и точен адрес, се осъществява чрез попълване на онлайн формата;  Условията на доставка за отделните стоки са посочени в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

Общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и условията на доставка се посочват от Доставчика преди финално потвърждаване на поръчката от Ползвателя. 

При заплащане с наложен платеж инкасирането на цената на сделката се извършва от куриера доставил пратката със стоката или стоките, като в този случай Ползвателят е длъжен да му предостави пълната стойност на доставяната поръчка.

(6) Потвърждение на поръчката;

От този момент Ползвателят влиза в договорни отношения с Доставчика, касаещи конкретната покупка при настоящите Общи условия. От този момент, възниква и задължението на Ползвателя да заплати поръчаните стоки с наложен платеж на куриера.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН съдържа технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде финализиранa поръчката, като автоматична проверка на въвеждане на имена, телефон, адрес, e-mail. Въпреки това, Ползвателите са длъжни внимателно да въведат и да проверят правилността на въведената от тях информация.

VI. ДОСТАВКА

Чл. 12. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни, неточни, непълни, неясни или заблуждаващи.

Чл. 13. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една поръчка, в който случай за срок на доставка се взема най-дългият срок. Условията за доставкаса публикувани на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и са неразделна част от настоящите Общи условия.

(2) В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Ползвателя до Доставчика чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) В случай че Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Чл. 15. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката.Когато Ползвателят е поръчал няколко стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 14 дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната стока.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

– за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

– за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени

– за стоки с нарушен търговски, в това число но не само – стоки по които има наранявания, драскотини, липсващи или повредени компоненти като прилежащи продукти и аксесоари, кашони, предпазно фолио, книжки, дискове, пликове, брошури, рекламни материали и др. подобни.

– вдруги предвидени в закона случаи.

Чл.16 Условие за упражняване правото на отказ от договора е стоката да бъде върната във вида, в който е получена, със запазен търговски вид и да не е употребявана, вкл. да не са премахнати или с нарушена цялост етикети, опаковки, стикери, пломби и др. подобни, които целят установяването на разопаковането или употребата на стоката, без това да ограничава възможността Ползвателя да отвори опаковката на пратката, за да провери Стоката.

Чл. 17. При упражняване на правото на отказ, Ползвателят не заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за Доставчика начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

Чл. 18. (1) За да упражни правото си на отказ, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика за решението си да се откаже от договора в 14 дневния срок, съгласно чл. 15 (1) с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща или електронната форма на beautygardenbg.com), като предостави своето име, адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес. Ползвателят може да използва и стандартния формуляр за отказ, съгласно Приложение No.6 към чл. 47, ал.1, т.8 и чл. 52, ал.2 и 4 от ЗЗП, но това не е задължително. Препоръчително е Ползвателят да изпише номера на поръчката или номера на фактурата заедно с имената и IBAN сметката на титуляра, по която трябва да бъде възстановена сумата. Доставчикът изпраща на Ползвателя потвърждение за получаване на изявлението за отказ на посочения от Ползвателя електронен адрес.
(2) В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора Ползвателят следва да върне стоката на Доставчика.
(3) Ползвателят заплаща само преките разходи за връщане на Стоката.
(4) Ползвателят се задължава да съхранява Стоките с грижата на добър стопанин до връщането им обратно на Доставчика.

Чл. 19. (1) В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя, включително разходите за доставка  (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Ползвателя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика).
(2) От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(3) Доставчикът си запазва правото да забави възстановяването на сумите, до получаване обратно на Стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(4) Доставчикът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната трансакция, освен ако той изрично не се съгласи за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Ползвателя.

Чл. 20. Независимо дали Доставчикът или производителят предлагат някои стоки с търговска гаранция (наличието на гаранция и конкретните условия се посочват изрично от Доставчика едновременно с доставката на стоката), всички предлагани стоки се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

 VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 21. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок и на цитираното в поръчката място.

Чл. 22. Ползвателят се задължава да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл. 23. (1) Доставчикът предприема всички мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство за защита на личните данни включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни, която описва начина, по който Доставчикът обработва лични данни. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Ползвателят се е запознал и е съгласен с Политиката за защита на личните данни.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни свободно от Доставчика, за което последният ще уведоми всички Ползватели на Електронния магазин, чрез обявление на интернет страницата на магазина, публикувано 14 дни преди влизането на промените в сила, като същите ще имат действие за всички нови поръчки.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изтичане на срока по ал.1. В случай че Ползвателя не е съгласен с измененията на общите условия, същият е свободен да не използва услугите на електронния магазин.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него, както и че е достатъчно същите да съдържат препратка към локацията на новите общи условия.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.beautygardenbg.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл.27. Доставчикът може по всяко време и без предупреждение да променя материалите, услугите, продуктите и цените, публикувани на интернет страницата на електронния магазин. Измененията по предходното изречение не се прилагат за вече потвърдени поръчки.

 XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28.Договорът на Ползвателя с Доставчика се прекратява в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при изземване или запечатване на продуктите от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите.

 XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. Доставчикът, неговите контрагенти или трети лица, посочени в този сайт, при никакви обстоятелства и при каквито и да е условия не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на данни, информация или прекъсване на бизнеса и др.), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани и/или цитирани в този сайт, или продуктите и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е поръчка, договор, гаранционна поддръжка, правонарушение или друго правна основание, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от страна на Ползвателя на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Ползвателят поема всички разходи, свързани с това.

Чл.30 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на същите като цяло или в частност на договора за покупко-продажба.

Чл. 31. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същите, се прилагат законите на Република България.

Чл. 32. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл.33. При възникване на спорове, Ползвателите могат да потърсят помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG).

Чл. 34. За оказване на помощ след продажбата (например при нужда от разяснения за употребата на продукт и др. подобни) Ползвателите може да се свържат с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез данните посочени в страница “Контакти”

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели от 01.10.2022.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping